home l company l products l services l new&event l knowledge l contact us   

 
 
   
   

 

เครื่องดับเพลิง ABFFC
เครื่องดับเพลิง ABFFC
เครื่องดับเพลิงนวัตกรรมใหม่ สามารถดับไฟได้ทุกประเภท เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และไม่เป็นอันตรายต่อการสัมผัส ได้รับเครื่องหมายฉลากเขียว
อ่านเพิ่มเติม

ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ BOC FS125
น้ำยาดับเพลิง 3M Novec™ 1230
คือ สารสะอาดดับเพลิง (clean agent) ใช้ทดแทนสารเฮลอน (Halon) มีความปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสูง
อ่านเพิ่มเติม

ภาพบรรยากาศงานสัปดาห์ความปลอดภัยฯ ปี 2015

วันที่ 30 มิ.ย. - 2 ก.ค.58 พบกันในงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ 30

นิปปอนให้บริการทำทดสอบการรับความดัน Hydrostatic Test เครื่องดับเพลิง ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ.2552

นิปปอนให้บริการทำทดสอบประสิทธิภาพเครื่องสูบน้ำดับเพลิง Performance Fire Pump Testing

นิปปอนให้บริการครวจสอบระบบสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉิน และระบบดับเพลิงอัตโนมัติต่างๆ

นิปปอนให้บริการตรวจสอบ ทำทดสอบ และบำรุงรักษาสายดับเพลิงตาม NFPA 25

นิปปอนให้บริการทำทดสอบ ตรวจสอบ บำรุงรักษา ระบบน้ำดับเพลิง ระบบโฟมดับเพลิง และฝึกอบรมการใช้งานตาม NFPA 25

การทำทดสอบเครื่องดับเพลิง ABFFC ดับไฟประเภท B ตามมาตรฐาน มอก.332-2537 ( ANSI UL 711 )

แนะนำวิธีการใช้เครื่องดับเพลิง ข่าวเช้าทางสถานนีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส เมื่อวันที่ 24/4/57 เวลา 9.00 น

วิธีตรวจสอบถังดับเพลิงว่าเครื่องอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่ทาง Thai PBS

การทำทดสอบเครื่องดับเพลิง "นิปปอน" ทั้งเผาถัง, ทิ้งจากที่สูง และการทำ Hydrostatic Test

อ่านเพิ่มเติม

ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ BOC FS125
Innovations in Fire Suppression Stat-x
ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ ชนิดสาร Aerosol

สำหรับใช้ในห้อง Computer Server
ห้องเก็บสารเคมี, ตู้ MDB, เครื่อง CNC
UL Listed Approved
อ่านเพิ่มเติม
 

แคตตาล็อคเล่มใหม่
แคตตาล็อคเล่มใหม่

อ่านเพิ่มเติม

Hot Services
บริการสต็อคฉุกเฉิน ( Emergency Stock )
บริการสต็อคฉุกเฉิน
( Emergency stock)

บริษัทฯมีสต็อคน้ำยาโฟมในปริมาณ 10,000 ~ 20,000 ลิตร พร้อมให้บริการได้ทันที กรณีที่มีเหตุฉุกเฉิน
อ่านเพิ่มเติม
 
training

          ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ เพื่อความปลอดภัยในการทำงานสำหรับลูกจ้าง
ให้สถานประกอบการจัดอบรมใน 2 เรื่อง ดังนี้
           1. นายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้างเข้ารับการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น จากหน่วยงานที่ทางราชการกำหนด หรือยอมรับไม่น้อยกว่า ร้อยละ 40
           2. นายจ้างต้องจัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง


อบรมดับเพลิงขั้นต้น
อบรมการดับเพลิงขั้นต้น

ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ
ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ

เครื่องดับเพลิง
เครื่องดับเพลิง

 
Copyright © All Rights Reserved by

บริษัท นิปปอน เคมิคอล จำกัด
1831/5-7 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง บางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม. 10310
เบอร์โทร (662) 652-7831-8, 255-5610-9
Fax. (662) 254-3671 Email : marketing@nippon.co.th