home l company l products l services l new&event l knowledge l contact us   
Home News & Events พิธีลงนามสัญญาการใช้ฉลากเขียว  
 
 
          ท่านทราบหรือไม่ว่าข้าวของเครื่องใช้ที่ใช้อยู่ในชีวิตประจำวัน  กว่าจะผลิตและขนส่งมาถึงมือเราได้นั้น  มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งสิ้น เช่น มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำมัน ก๊าซ ต้นไม้ พลังงาน การใช้สารอันตราย เช่น สารซีเอฟซี โลหะหนัก เป็นต้น และเมื่อเรานำผลิตภัณฑ์เหล่านั้นมาใช้ก็ยังต้องใช้ไฟฟ้าหรือน้ำซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีจำนวนจำกัดเช่นกัน
          ปัญหาสิ่งแวดล้อมนี้จำเป็นอย่างยิ่งที่คนไทยทุกคนต้องช่วยกันแก้ไขและร่วมกันรับผิดชอบ
  เพราะทุกคนมีส่วนในการก่อปัญหาทั้งสิ้นไม่มากก็น้อย  ดังนั้นวิธีง่ายๆ ที่เราจะสามารถมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมได้โดยการเลือกซื้อเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหรือที่เรียกว่า “ผลิตภัณฑ์สีเขียว” ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ปล่อยสารเคมีหรือกากสารพิษออกสู่สิ่งแวดล้อม ประหยัดพลังงานและทรัพยากรทั้งในระหว่างการผลิต การขนส่ง และการใช้งาน  อีกทั้งไม่เป็นภาระในการกำจัดหลังทิ้งและไม่ก่อให้เกิดขยะมากนัก  ผลิตภัณฑ์เหล่านี้เป็นทางเลือกหนึ่งของคนไทยทุกคนในการช่วยรักษาและฟื้นฟูสภาพแวดล้อมรอบตัวเราให้ดีขึ้น

           “ฉลากเขียว” เครื่องหมายที่แสดงคุณค่าทางสิ่งแวดล้อม
          ฉลากเขียว (Green label หรือ Eco-label) คือฉลากที่มอบให้แก่ผลิตภัณฑ์คุณภาพที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ที่ทำหน้าที่อย่างเดียวกัน ผลิตภัณฑ์เหล่านี้หมายถึง สินค้า และบริการหลายประเภท ยกเว้น ยา เครื่องดื่ม และอาหาร

           ผู้ผลิตและผู้บริโภคได้อะไร เมื่อผลิตภัณฑ์มีเครื่องหมายฉลากเขียว
         
การมีเครื่องหมายฉลากเขียวติดอยู่กับสินค้า จะเป็นทางเลือกใหม่ให้กับผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  โดยเป็นข้อมูลให้ผู้บริโภคทราบว่าผลิตภัณฑ์นั้น  นอกจากจะมีคุณภาพแล้วยังเน้นคุณค่าทางสิ่งแวดล้อมด้วย  ผู้บริโภคที่มีความประสงค์จะช่วยรักษาสภาพแวดล้อมจะได้เลือกซื้อได้ถูกต้อง
         ในส่วนของผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายนั้น เนื่องจากมีการบริโภคผลิตภัณฑ์เหล่านั้นมากขึ้น ผลักดันให้ผู้ผลิตรายอื่นๆ ต้องแข่งขันกันปรับปรุงคุณภาพของสินค้าหรือบริการของตนในด้านเทคโนโลยี โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ  ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการยอมรับของประชาชน  และส่งผลตอบแทนทางเศรษฐกิจแก่ผู้ผลิตในระยะยาว

        เยอรมันเป็นประเทศแรกที่เริ่มใช้ฉลากเขียวเป็นเครื่องมือทางการตลาด เพื่อช่วยป้องกันรักษาธรรมชาติผ่านทางการผลิตและการบริโภคของผู้ผลิตและประชาชนทุกคน  ปัจจุบันประเทศต่างๆ มากกว่า 20 ประเทศทั่วโลกได้มีการจัดทำโครงการฉลากเขียวขึ้น  สำหรับประเทศไทย  คณะกรรมการนักธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมไทย (Thailand Business Council for Sustainable Development : TBCSD) ได้ริเริ่มโครงการฉลากเขียวขึ้นเมื่อเดือนตุลาคม 2536  โดยได้รับความเห็นชอบและความร่วมมือจากกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม และองค์กรเอกชนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง  โดยมีสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยทำหน้าที่เป็นเลขานุการ 

          ปัจจัยในการพิจารณาออกข้อกำหนด
         
ในการกำหนดเงื่อนไขของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับฉลากเขียวจะแตกต่างไปกันไปตามประเภทของผลิตภัณฑ์และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  ซึ่งโดยทั่วไปจะคำนึงถึง
          - การจัดการทรัพยากร  ทั้งที่สามารถนำกลับมาใช้ได้ใหม่ (Renewable resources) และที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ (Nonrenewable resources) อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
          - การลดมลภาวะทางสิ่งแวดล้อมที่เป็นปัญหาสำคัญของประเทศ  โดยส่งเสริมให้มีการผลิต การขนส่ง การบริโภค และการกำจัดทิ้งหลังใช้แล้วอย่างมีประสิทธิภาพ
          - การนำขยะมูลฝอยทั่วไปและขยะอันตรายกลับมาใช้ประโยชน์อย่างอื่น (Reuse) หรือหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ (Recycle)


  ภาพพิธีลงนามสัญญาการใช้ฉลากเขียว
เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2554 ณ ห้องประชุม 200 อาคาร สมอ.

 

บริษัท นิปปอน เคมิคอล จำกัด
1831/5-7 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง บางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม. 10310
เบอร์โทร (662) 652-7831-8, 255-5610-9
Fax. (662) 254-3671 Email : marketing@nippon.co.th