home l company l products l services l new&event l knowledge l contact us   
Home Services ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
 

ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

           ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ เพื่อความปลอดภัยในการทำงานสำหรับลูกจ้าง
           ข้อ 36 ให้นายจ้างจัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

           บริษัท นิปปอน เคมิคอล จำกัด ได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ให้เป็นหน่วยงานฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น และหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ โดยทีมวิทยากร
กว่า 20 คน นอกจากนี้ทาง บริษัท นิปปอน เคมิคอล ยังได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2008 และ อก. ISO 14001:2004 ในทุกๆกิจกรรมของบริษัทฯ รวมถึงในด้านการอบรมอีกด้วย

หัวข้อการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ

  ภาคทฤษฎี - แผนการดับเพลิงและวิธีการดับเพลิง
  - แผนการอพยพหนีไฟและวิธีอพยพหนีไฟ
  - การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย
    
  ภาคปฏิบัติ - การฝึกซ้อมดับเพลิงด้วยเครื่องดับเพลิงชนิดมือถือและสายดับเพลิง
    และการดับเพลิงประเภทต่างๆ ที่สอดคล้องกับสถานประกอบการ
  - การฝึกซ้อมหนีไฟตามแผนของสถานประกอบการ
  - การฝึกการค้นหาและช่วยเหลือเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย

อุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการซ้อมแผนอพยพหนีไฟ

ภาพบรรยากาศการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ

เข้าระงับเหตุเบื้องต้น กดสัญญาณแจ้งเหตุ ประกาศอพยพ
รวมตัวกัน ก่อนอพยพ อพยพ ทีมดับเพลิงเข้าผจญเพลิง
ศูนย์อำนวยการ เคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ รวมพล ณ จุดรวมพล

คำถามเกี่ยวกับเรื่องการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ

   หน่วยงานที่มีเจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงานประมาณ 10 กว่าคน ซึ่งปฏิบัติงานในอาคารชั้นเดียวต้องทำ
การอบรมดับเพลิง และฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟหรือไม่ หากต้องทำ สามารถทำ 2 หลักสูตรพร้อมกัน
ในวันเดียวกันได้ ?

Copyright © All Rights Reserved by

บริษัท นิปปอน เคมิคอล จำกัด
1831/5-7 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง บางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม. 10310
เบอร์โทร (662) 652-7831-8, 255-5610-9
Fax. (662) 254-3671 Email : marketing@nippon.co.th